Aktualności

„ŚWIADOME POSTAWY MŁODZIEŻY OSÓB W DOBIE ŁATWIEJ DOSTĘPNOŚCI DO NARKOTYKÓW, DOPALACZY I ALKOHOLU”

W dniu 09.02.2016r. uczniowie Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczestniczyli w spotkaniu profilaktycznym na temat „Świadome postawy osób w dobie łatwej dostępności do narkotyków, dopalaczy i alkoholu.”. Przeprowadzone przez panią Dyrektor NZOZ „Poradni Medycyny Szkolnej” mgr Beatę Pachla.
Podczas przeprowadzonej prelekcji pani Dyrektor próbowała uświadomić młodzieży jak wielkim zagrożeniem dla ich zdrowia i życia są narkotyki i dopalacze.
Dała również do zrozumienia naszym uczniom, że kontakt z narkotykami i dopalaczami wcale nie musi wynikać i ich inicjatywy. Przestrzegła Młodzież przed niebezpieczeństwem, szczególnie w okresie wakacji. Młodzież chętnie uczestniczyła w spotkaniu profilaktycznym.

Joanna Dźwierzyńska

Góra Grosza 2015

Uczniowie Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zamościu po raz kolejny wzięli udział w akcji Góra Grosza.

Celami akcji są:

  • Uświadamianie młodzieży – uczniom szkół że nawet bardzo drobne pieniądze, które same są warte niewiele, przy wspólnym wysiłku pomagają ich kolegom
  • i koleżankom, którzy z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu.
  • Rozwój wolontariatu i budowanie kapitału społecznego wśród młodego pokolenia, szerzenie idei jednoczenia wokół słusznego celu.
  • Uczenie współpracy - aktywizacja samorządów uczniowskich, które organizują akcję na terenie swojej szkoły, pod okiem nauczycieli prowadzą zbiórki i przeliczają zebrane monety.
  • Wzrost świadomości społecznej w zakresie potrzeby rozwoju prorodzinnych form opieki nad dziećmi odseparowanymi od rodziny.

Najważniejsze przedsięwzięcia finansowane ze środków Góry Grosza to pomoc ukierunkowana na pracę z rodziną biologiczną, zajęcia specjalistyczne dla dzieci, remonty i wyposażenie rodzinnych domów dziecka, zawodowych rodzin zastępczych i „Domów dla Dzieci”. Pełna informacja na temat pomocy przyznanej ze środków Góry Grosza znajduje się na stronie stowarzyszenia www.towarzystwonaszdom.pl.

Joanna Dźwierzyńska

Spotkanie wigilijne

W dniu 16 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne młodzieży i kadry opiekuńczo-wychowawczej. Kierownik Ośrodka rozpoczął uroczystość, witając wszystkich zebranych gości. W świąteczny nastrój wprowadziło uczestników uroczystości wystąpienie słowno-muzyczne poświęcone tradycjom i zwyczajom, które są związane ze świętami Bożego Narodzenia przygotowane przez uczniów pod kierunkiem wychowawców. Po wysłuchaniu fragmentu z Pisma Świętego oraz życzeniach i poświęceniu opłatka przez ks.Adama Firosza wszyscy uczestnicy Wigilii podzielili się opłatkiem, składając sobie szczere życzenia zdrowych i spokojnych świąt oraz wielu pozytywnych refleksji bożonarodzeniowych. Dla przybyłych gości przygotowano zgodnie z tradycją potrawy, które znajdują się na wigilijnym stole. Po kolacji na uczniów czekała miła niespodzianka – święty Mikołaj, który rozdawał prezenty. Wspólne kolędowanie, a także uroczysta atmosfera udzieliła się wszystkim wprowadzając w magiczny czas przedświąteczny.

Justyna Misiorek

Zmiana planu lekcji 14.12.2015

Prosimy o zapoznanie się ze zmienionym planem lekcji, który obowiązuje od 14 grudnia 2015 roku /poniedziałek/

SPOTKANIE PROFILAKTYCZNO – EDUKACYJNE Z FUNKCJONARIUSZAMI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAMOŚCIU

Dnia 18.11.2015r. Uczniwie Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej brali udział w spotkaniu profilaktyczno – edukacyjnym z przedstawicielami Straży Miejskiej w Zamościu. Tematem spotkania były negatywne zachowania nieletnich i ich prawne konsekwencje. Na początku spotkań zdefiniowano "demoralizację", jako szereg negatywnych, niepożądanych, czy też zabronionych zachowań wymagających interwencji prawnych, wychowawczych lub opiekuńczych. Uczniowie dowiedzieli się, że uchylanie się od obowiązku szkolnego, palenie papierosów, picie alkoholu, czy wprowadzanie się w stan odurzenia, to właśnie niektóre z przejawów demoralizacji. Podobnie oceniane są czyny związane z przemocą rówieśniczą, niszczeniem mienia, zakłócanie spokoju itp. Mundurowi przypominali, że każda osoba odpowiada za swoje zachowanie oraz poinformowali uczniów, iż nieletni od lat 13-tu, będący sprawcami czynów karalnych podlegają orzecznictwu sędziego Sądu dla Nieletnich. Natomiast w sprawach zdemoralizowanych młodszych nieletnich może decydować Sąd Rodzinny. Podczas ożywionej dyskusji wskazano na problem przemocy słownej, wyśmiewania, obgadywanie w środowisku w celu poniżenia itp. Strażnicy dowodzili, że w grupie uczniowskiej, cechującej się życzliwością, wzajemną pomocą i współdziałaniem nigdy nie dojdzie do przemocy. Przede wszystkim ważnym jest, aby uczniowie chcąc spokoju i bezpieczeństwa, mieli świadomość odpowiednich zachowań i odwagę oraz umiejętność właściwej reakcji na niepożądane zachowania w najbliższym środowisku.

Joanna Dźwierzyńska

Subskrybuje zawartość