Spotkanie wigilijne

W dniu 16 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne młodzieży i kadry opiekuńczo-wychowawczej. Kierownik Ośrodka rozpoczął uroczystość, witając wszystkich zebranych gości. W świąteczny nastrój wprowadziło uczestników uroczystości wystąpienie słowno-muzyczne poświęcone tradycjom i zwyczajom, które są związane ze świętami Bożego Narodzenia przygotowane przez uczniów pod kierunkiem wychowawców. Po wysłuchaniu fragmentu z Pisma Świętego oraz życzeniach i poświęceniu opłatka przez ks.Adama Firosza wszyscy uczestnicy Wigilii podzielili się opłatkiem, składając sobie szczere życzenia zdrowych i spokojnych świąt oraz wielu pozytywnych refleksji bożonarodzeniowych. Dla przybyłych gości przygotowano zgodnie z tradycją potrawy, które znajdują się na wigilijnym stole. Po kolacji na uczniów czekała miła niespodzianka – święty Mikołaj, który rozdawał prezenty. Wspólne kolędowanie, a także uroczysta atmosfera udzieliła się wszystkim wprowadzając w magiczny czas przedświąteczny.

Justyna Misiorek

Zmiana planu lekcji 14.12.2015

Prosimy o zapoznanie się ze zmienionym planem lekcji, który obowiązuje od 14 grudnia 2015 roku /poniedziałek/

SPOTKANIE PROFILAKTYCZNO – EDUKACYJNE Z FUNKCJONARIUSZAMI STRAŻY MIEJSKIEJ W ZAMOŚCIU

Dnia 18.11.2015r. Uczniwie Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej brali udział w spotkaniu profilaktyczno – edukacyjnym z przedstawicielami Straży Miejskiej w Zamościu. Tematem spotkania były negatywne zachowania nieletnich i ich prawne konsekwencje. Na początku spotkań zdefiniowano "demoralizację", jako szereg negatywnych, niepożądanych, czy też zabronionych zachowań wymagających interwencji prawnych, wychowawczych lub opiekuńczych. Uczniowie dowiedzieli się, że uchylanie się od obowiązku szkolnego, palenie papierosów, picie alkoholu, czy wprowadzanie się w stan odurzenia, to właśnie niektóre z przejawów demoralizacji. Podobnie oceniane są czyny związane z przemocą rówieśniczą, niszczeniem mienia, zakłócanie spokoju itp. Mundurowi przypominali, że każda osoba odpowiada za swoje zachowanie oraz poinformowali uczniów, iż nieletni od lat 13-tu, będący sprawcami czynów karalnych podlegają orzecznictwu sędziego Sądu dla Nieletnich. Natomiast w sprawach zdemoralizowanych młodszych nieletnich może decydować Sąd Rodzinny. Podczas ożywionej dyskusji wskazano na problem przemocy słownej, wyśmiewania, obgadywanie w środowisku w celu poniżenia itp. Strażnicy dowodzili, że w grupie uczniowskiej, cechującej się życzliwością, wzajemną pomocą i współdziałaniem nigdy nie dojdzie do przemocy. Przede wszystkim ważnym jest, aby uczniowie chcąc spokoju i bezpieczeństwa, mieli świadomość odpowiednich zachowań i odwagę oraz umiejętność właściwej reakcji na niepożądane zachowania w najbliższym środowisku.

Joanna Dźwierzyńska

Obchody 11 listopada w naszej szkole

Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto, obchodzone co roku 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego. W 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskuje niepodległość. 11 listopada przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie jest czymś trwałym, tylko czymś danym, co trzeba pielęgnować.

13 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 97 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Podczas tej uroczystości przypomniane zostały nam dni 123 lat niewoli Polski, począwszy od dnia, kiedy Polska jako niepodległe państwo przestała istnieć na mapie Europy, poprzez dzieje narodu polskiego w okresie zaborów, wypełnione walką o wyzwolenie, aż do dnia, w którym wzeszła jutrzenka wolności.

Młodzież przygotowała wystąpienie słowno -muzyczne. Przekazywane treści były przeplatane patriotycznymi pieśniami oraz recytacją wierszy, co zapewne przyczyniło się do głębszego przeżywania tych chwil. Akademia została przygotowana przez uczniów gimnazjum pod kierunkiem nauczycieli: p. Edyty Popławskiej i p. Anny Kolasińskiej.

Edyta Popławska

Spotkanie edukacyjno – profilaktyczne z przedstawicielem straży pożarnej

W dniu 05.11.2015r uczniowie Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zamościu uczestniczyli w spotkaniu edukacyjno – profilaktycznym dotyczącym zagrożeń pożarowych w różnych sytuacjach i miejejscach. Prowadzący prelekcję uczył naszą młodzież zasad zachowania się w warunkach zagrożenia pożarem , zapoznał ich ze źródłem zagrożeń pożarowych w różnych sytuacjach i miejscach oraz zapobieganie oparzeniom, wypadkom i zatruciom. Dzięki spotkaniu z naszym gościem przekazywanie wiedzy na temat bezpiecznych zachowań oraz zapobiegania sytuacjom zagrażającym życiu miało atrakcyjną formę.
Warto organizować takie spotkania, na których zwraca się uwagę na kształcenie umiejętności, które młodzież może wykorzystać w chwili zagrożenia życia swojego lub innych osób.


Joanna Dźwierzyńska

Subskrybuje zawartość