Realizowane projekty

Zamojskie Stowarzyszenie Edukacji i Pomocy Socjalnej Młodzieży od momentu powstania w sposób aktywny i zorganizowany starało się pozyskać środki na dofinansowanie założeń statutowych czego efektem są wymienione poniżej zrealizowane projekty:

„Twoja Wiedza – Twój Sukces” - w ramach projektu realizowanego w okresie od 12.09.2004 r. do 15.12.2004r przeprowadzono szkolenie zawodowe dla młodzieży uczestniczącej w projekcie w ramach podwykonawstwa na zlecenie Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

„Klucz do lepszego życia” – obejmujący wsparcie psychologiczno-prawne oraz szkolenia ogólne, kursy zawodowe, przygotowanie zawodowe dla uczestników. Stowarzyszenie w ramach zadań Klubu Integracji Społecznej realizowało działania obejmujące wsparcie pedagogiczne, społeczne i prawne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przedsięwzięcie finansowane z Budżetu Miasta Zamość.

„Koronkowa robota” - projekt realizowany w okresie od sierpnia 2006 do marca 2007. Jego celem było wdrażanie modelowych rozwiązań w zakresie tworzenia alternatywnych miejsc pracy dla osób o niskiej zatrudnialności. Uczestnicy projektu zostali przeszkoleni m.in. w zakresie przedsiębiorczości, rachunkowości, grafiki komputerowej oraz kompleksowych warsztatów zakładania spółdzielni. Dzięki realizowanym zadaniom cel projektu został osiągnięty czego rezultatem było utworzenie pierwszej na Zamojszczyźnie spółdzielni socjalnej.

„Wędka” – projekt realizowany w okresie od marca do lipca 2007r przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu mający na celu przygotowanie osób bezrobotnych do podjęcia działalności na własny rachunek w formie spółdzielni socjalnej. W ramach projektu uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami kształtującymi postawę przedsiębiorczą, metodami tworzenia biznes planu jak również warsztatów rękodzielniczych oraz funkcjonowania spółdzielni socjalnych.

Pokaż na co cię stać" – celem projektu było zmniejszenie niedostosowania społecznego grupy młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych poprzez stworzenie możliwości udzielenia ochrony i różnorodnej pomocy dzieciom pozostającym bez opieki. Projekt obejmował 20-osobową grupę młodzieży a realizowane zadania miały na celu zintegrowanie grupę młodzieży w różnym wieku poprzez różnego rodzaju alternatywne formy spędzania wolnego czasu.