Zawody

Murarz-tynkarz

Murarz-tynkarz to robotnik wykwalifikowany zajmujący się wznoszeniem ścian i filarów z cegły, pustaków, kamieni i kształtek (ceramicznych, betonowych i gipsowych) oraz innych materiałów budowlanych, różnego rodzaju stropów, schodów, okładzin ściennych a także wykuwaniem otworów w istniejących już ścianach. Wprawnie posługuje się dokumentacją techniczną, potrafi skalkulować koszty, sporządzić dokumenty księgowe i rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Może być zatrudniony na stanowisku murarza w małych, średnich i dużych firmach budowlanych, w rzemieślniczych zakładach remontowo – budowlanych, ma możliwość otworzenia własnej działalności gospodarczej (własnej firmy).

Zadania zawodowe murarza-tynkarza:

 • Posługiwanie się dokumentacje techniczną i wytycznymi dotyczącymi wykonywania robót
 • Przygotowywanie zaprawy i betonów sposobem ręcznym i mechanicznym.
 • Wykonywanie rusztowań do robót murarskich.
 • Dobieranie narzędzi, sprzętu i maszyn do robót murarskich.
 • Zabezpieczanie miejsca pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p.poż., i ochrony środowiska oraz udzielanie pomocy przedlekarskiej.
 • Wytyczanie fundamentów, ścian nośnych, działowych oraz innych elementów budynku.
 • Wykonywanie murów zbrojonych pełnych z różnych materiałów, murów z otworami okiennymi i drzwiowymi oraz ścian działowych i nośnych.
 • Wykonywanie kominów, murów z kanałami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi.
 • Wykonywanie murów zbrojonych, nadproży, stropów typu Kleina i sklepień łukowych.
 • Układanie izolacji przeciwwilgociowych, montowanie izolacji cieplnej i akustycznej na ścianach.
 • Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej.
 • Wykonywanie muru wielowarstwowego ze szczelina powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym.
 • Wykonywanie ścianek działowych z różnych materiałów.
 • Licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi, kamieniami naturalnymi oraz spoinowanie.
 • Ustalanie zakresu i czasu trwania robót.
 • Organizowanie własnego stanowiska pracy.
 • Zabezpieczanie pomieszczeń socjalnych dla pracowników oraz części magazynowej.
 • Szkolenie pracowników.
 • Zabezpieczenie materiałów i sprzętu do realizacji robót murarskich i pokrewnych.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług budowlanych.
 • Ocenianie jakości robót murarskich.
 • Odbieranie robót murarskich.

Wraz z dynamicznym rozwojem sektora budownictwa oraz zjawiskiem emigracji zarobkowej w dużych firmach budowlanych i remontowych istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na wszystkich specjalistów związanych z budownictwem – w tym szczególnie na murarzy. Wprawni i doświadczeni pracownicy są niemal rozchwytywani na rynku pracy. Nie brakuje też pracy dla młodych murarzy.

Kucharz

Do głównych zadań zawodowych wykonywanych przez kucharza należeć będą wszystkie czynności związane z przygotowywaniem typowych potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych. Niezbędna jest także umiejętność wykonywania czynności związanych z organizacją prac porządkowych, z prawidłowym przechowywaniem i magazynowaniem artykułów spożywczych, surowców, półproduktów i produktów kulinarnych.

Kształcąc się w zawodzie kucharz będziesz mógł w wykonywać następujące czynności:

 • obliczanie wartości energetycznej i odżywczej produktów spożywczych i potraw;
 • dokonywanie jakościowej i organoleptycznej oceny surowców, półproduktów i gotowych potraw
 • dokonywanie oceny produktów i napojów pod względem towaroznawczym i ich przydatności kulinarnej;
 • właściwe dobieranie surowców do produkcji potraw i napojów i oszczędne gospodarowanie nimi;
 • przygotowywanie podstawowego asortymentu potraw i napojów z surowców i półproduktów spożywczych w oparciu o normy i receptury gastronomiczne zgodnie z odpowiednimi technikami ich sporządzania oraz w zależności od sposobu ich podawania;
 • sporządzanie kalkulacji potraw i napojów;
 • dokonywanie obróbki wstępnej i cieplnej surowców odpowiednimi narzędziami, maszynami i urządzeniami;
 • wykończanie, porcjowanie, dekorowanie i estetyczne wydawanie wykonanych potraw i napojów;
 • konserwowanie maszyn i urządzeń;
 • stosowanie zasad zabezpieczenia jakości zdrowotnej potraw, utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie przepisów sanitarnych, bhp, ppoż. obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego

Typowymi miejscami pracy kucharza są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej, przede wszystkim bary szybkiej obsługi, punkty małej gastronomii, szpitale, szkoły, przedszkola, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy. Kucharz może być zatrudniony również w restauracjach, kawiarniach, w hotelowych zakładach gastronomicznych, w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Ślusarz

Nauka zawodu "ślusarz" trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: rysunek techniczny, technologia ogólna, elementy elektrotechniki i elektroniki, techniki komputerowe, technologia urządzeń, narzędzi i przyrządów, zajęcia praktyczne, specjalizacja. Po ukończeniu nauki absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe a po jego zdaniu uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej absolwent może podjąć naukę w technikum uzupełniającym lub ogólnokształcącym liceum uzupełniającym

Zadania zawodowe ślusarza:

Fryzjer

Nauka zawodu „fryzjer” trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: higiena, materiały fryzjerskie, technologia fryzjerstwa, stylizacja, podstawy działalności usługowej, zajęcia praktyczne, specjalizacja zawodowa. Po ukończeniu nauki absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe a po jego zdaniu uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Fryzjer zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie, takie jak: golenie i strzyżenie włosów i zarostu, mycie i pielęgnowanie włosów, czesanie, trwała ondulacja, pielęgnowanie, rozjaśnianie i farbowanie włosów, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich.

Dekarz

Naukę zawodu „dekarz” w naszej szkole można podjąć już na etapie gimnazjum w formie przyuczenia do zawodu oraz w zasadniczej szkole zawodowej. Po ukończeniu nauki w zsz absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe a po jego zdaniu uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: technologia, dokumentacja techniczna, zajęcia praktyczne. Dekarz pokrywa i naprawia dachy różnymi materiałami dekarskimi, zakłada, konserwuje i remontuje urządzenia służące do odprowadzania wody z dachów przy zastosowaniu narzędzi, urządzeń oraz maszyn dekarskich, ślusarskich i murarskich.

Subskrybuje zawartość