Pracownia gastronomiczna

Do głównych zadań zawodowych wykonywanych przez kucharza należeć będą wszystkie czynności związane z przygotowywaniem typowych potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych. Niezbędna jest także umiejętność wykonywania czynności związanych z organizacją prac porządkowych, z prawidłowym przechowywaniem i magazynowaniem artykułów spożywczych, surowców, półproduktów i produktów kulinarnych.

Kształcąc się w zawodzie kucharz będziesz mógł w wykonywać następujące czynności:

  • obliczanie wartości energetycznej i odżywczej produktów spożywczych i potraw;
  • dokonywanie jakościowej i organoleptycznej oceny surowców, półproduktów i gotowych potraw
  • dokonywanie oceny produktów i napojów pod względem towaroznawczym i ich przydatności kulinarnej;
  • właściwe dobieranie surowców do produkcji potraw i napojów i oszczędne gospodarowanie nimi;
  • przygotowywanie podstawowego asortymentu potraw i napojów z surowców i półproduktów spożywczych w oparciu o normy i receptury gastronomiczne zgodnie z odpowiednimi technikami ich sporządzania oraz w zależności od sposobu ich podawania;
  • sporządzanie kalkulacji potraw i napojów;
  • dokonywanie obróbki wstępnej i cieplnej surowców odpowiednimi narzędziami, maszynami i urządzeniami;
  • wykończanie, porcjowanie, dekorowanie i estetyczne wydawanie wykonanych potraw i napojów;
  • konserwowanie maszyn i urządzeń;
  • stosowanie zasad zabezpieczenia jakości zdrowotnej potraw, utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie przepisów sanitarnych, bhp, ppoż. obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego

Typowymi miejscami pracy kucharza są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej, przede wszystkim bary szybkiej obsługi, punkty małej gastronomii, szpitale, szkoły, przedszkola, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy. Kucharz może być zatrudniony również w restauracjach, kawiarniach, w hotelowych zakładach gastronomicznych, w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.