Pracownia dekarska

Naukę zawodu „dekarz” w naszej szkole można podjąć już na etapie gimnazjum w formie przyuczenia do zawodu oraz w zasadniczej szkole zawodowej. Po ukończeniu nauki w zsz absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe a po jego zdaniu uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: technologia, dokumentacja techniczna, zajęcia praktyczne. Dekarz pokrywa i naprawia dachy różnymi materiałami dekarskimi, zakłada, konserwuje i remontuje urządzenia służące do odprowadzania wody z dachów przy zastosowaniu narzędzi, urządzeń oraz maszyn dekarskich, ślusarskich i murarskich.

Zadania zawodowe dekarza to:

 • analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie rodzaju i zakresu robót dekarskich, potrzebnych materiałów oraz narzędzi, sprzętu i maszyn,
 • ocenianie jakości materiałów stosowanych do robót dekarsko-blacharskich,
 • organizowanie miejsca pracy i dróg transportu materiałów dekarskich,
 • przygotowanie blachy do robót dekarskich i obróbek blacharskich,
 • wykonywanie podstawowych operacji blacharskich (trasowanie, cięcie, wiercenie, zaginanie, zawijanie brzegów, zaginanie krawędzi, lutowanie połączeń, nitowanie, wywijanie krawędzi, wyklepywanie naroży itd.),
 • obijanie blachą elementów drewnianych,
 • wykonywanie pokryć dachowych blachą cynkową, stalową ocynkowaną, miedzianą i aluminiową,
 • montowanie rynien i rur spustowych,
 • wykonywanie obróbek blacharskich murów ogniowych, attyk, okapów, gzymsów, kominów, włazów dachowych, anten, masztów, rur wentylacyjnych, podokienników itp.
 • krycie dachów papą na podkładzie z desek i z betonu,
 • wielowarstwowe izolowanie tarasów,
 • krycie dachów różnymi rodzajami dachówek,
 • krycie dachów materiałami z tworzyw sztucznych,
 • wykonywanie rekonstrukcji i konserwacji pokryć dachowych z gontu oraz dachówki mnich-mniszka, klasztornej itp.,
 • rozbiórka różnych rodzajów pokryć dachowych.

Dekarz może być zatrudniony w małych i średnich firmach budowlanych oraz w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych wykonujących roboty dekarskie. Może też prowadzić własną firmę świadczącą usługi z tego zakresu.