Dyrektorem Szkoły Podstawowej Przysposabiającej do Pracy oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej jest
mgr Zbiginiew Misiorek