Zasadnicza Szkoła Zawodowa mająca swoją siedzibę w Zamościu przy ulicy Kilińskiego 86a, mieście położonym w województwie lubelskim jest szkołą prowadzoną przez Zamojskie Stowarzyszenie Edukacji i Pomocy Socjalnej Młodzieży. Szkoła powstała w 1995 r. kiedy to jej pierwszym organem prowadzącym był Zespół Szkół Mechanicznych w Zamościu. W 2000 roku prowadzenie szkoły zostało przekazane Zamojskiemu Stowarzyszeniu Edukacji i Pomocy Socjalnej Młodzieży, które sprawuje nad nią opiekę do dnia dzisiejszego. W latach 2003-2006 szkoła rozszerzyła swoją działalność o technikum uzupełniające o profilach: technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik budownictwa, a w latach 2002-2005 prowadziła również liceum profilowane o profilu usługowo-gospodarczym.

Szkoła dysponuje dobrą bazą lokalową i wyposażeniem niezbędnym do realizowania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego. Szkoła działa zgodnie z wypracowaną koncepcją pracy. Posiada ofertę edukacyjną, uwzględniającą możliwości i potrzeby rozwojowe jej uczniów oraz zasoby środowiska. Szkoła wykorzystuje wiedzę o swoich absolwentach. Na korytarzach szkoły znajdują się gabloty z informacjami z życia szkoły. Szkoła posiada także własną stronę internetową. Szkoła dysponuje 5 salami dydaktycznymi, salę komputerową, salę gimnastyczną oraz bibliotekę wyposażoną w niezbędne pomoce dydaktyczne przeznaczone na potrzeby naszych uczniów. W budynkach naszej szkoły znajdują się również pracownie przystosowane do prowadzenia zajęć praktycznych w zawodach murarz, ślusarz, fryzjer, dekarz i kucharz małej gastronomii. Wszystkie pracownie wyposażone są profesjonalny sprzęt, odpowiednie narzędzia, pomoce dydaktyczne, materiały niezbędne do realizacji programu nauczania w danym zawodzie jak również spełniają standardy kształcenia w każdym z wyżej wymienionym zawodzie. Baza warsztatowa stanowi doskonałe zaplecze do realizacji zajęć związanych z wspomnianymi zawodami dzięki czemu zapewnia właściwe przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej w przedsiębiorstwach, zakładach pracy czy też zakładania własnych działalności gospodarczych. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli posiadających wysokie kwalifikacje, a kształcenie zawodowe pozwala uzyskać niezbędne i poszukiwane na rynku kompetencje i umiejętności.

Od początku naszej działalności ściśle współpracujemy z Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu, dzięki czemu uczniowie naszej szkoły mają możliwość skorzystania z bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia oraz zatrudnienia ucznia w formie pracownika młodocianego. Zajęcia praktyczne realizowane są w zakładach pracy na podstawie umów o pracę zawartych z uczniem jako pracownikiem młodocianym w celu przygotowania zawodowego. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową.

ZSZ jest placówką przyjazną dla uczniów i rodziców, nastawioną na tworzenie właściwych warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów, w której systematycznie rozpoznawane są ich możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe. Organizowane są działania wychowawcze oraz realizowane programy profilaktyczne i prozdrowotne, zapewniające uczniom poczucie bezpieczeństwa oraz sprzyjające eliminowaniu zagrożeń. Na bieżąco jest monitorowany rynek pracy, a oferta edukacyjna jest do niego dostosowywana. Prowadzone są różnorodne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, przygotowujące do egzaminów jak również rozwijające zainteresowanie uczniów, które przyczyniają się do odnoszonych przez nich sukcesów w konkursach oraz innych współzawodnictwach. Prowadzone przez szkołę różnorodne działania uwzględniają indywidualizację procesu nauczania w odniesieniu do każdego ucznia, które są adekwatne do jego potrzeb oraz opowiadają zdolnościom i umiejętnościom uczniów. Nauczyciele podejmują zorganizowane i systematyczne działania antydyskryminacyjne o charakterze profilaktycznym i wychowawczym, które są adekwatne do specyfiki szkoły i obejmują całą społeczność szkolną. Dla ułatwienia startu zawodowego uczniowie uczestniczą w projektach POKL poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych zapewniających nabycie kompetencji w zakresie ICT, przedsiębiorczości, języka obcego, objęcie całej grupy wsparciem psychologiczno-doradczym. Młodzież uczestniczy w wymianach z młodzieżą z innych krajów między innymi w ramach „Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży”.

Szkoła jest otwarta na potrzeby środowiska lokalnego. Podejmuje szeroką, adekwatną do potrzeb współpracę z wieloma organizacjami, instytucjami i placówkami wspierającymi realizację najważniejszych zadań edukacyjnych. W realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoła współpracuje z: Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu, Rejonowym Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego Młodzież w Zamościu, Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego w Tomaszowie Lubelskim, Sądem Rodzinnym i Nieletnich w Zamościu, Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie, Domami Dziecka, Poradnią Leczenia Uzależnień, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, z pracodawcami firmą budowlaną prowadzoną przez Pana Dariusza Borka z Krynic oraz Panią Marzenę Ścibak prowadzącą salon fryzjerski „Kamila”. Dyrektor skutecznie pozyskuje dla swoich działań partnerów w środowisku lokalnym, a podejmowane przez placówkę działania we współpracy z partnerami społecznymi są użyteczne dla szkoły. Efektywna współpraca nauczycieli tworzy sprzyjający rozwojowi uczniów klimat i motywuje do zwiększonej aktywności w wielu obszarach. Szkoła wspiera zarówno ucznia zdolnego, jak i ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi często wymagającego fachowej pomocy i opieki.

Uczniowie aktywnie włączają się we wszystkie działania organizowane przez społeczność szkolną min: akcje charytatywne, wolontariat, uroczystości, imprezy klasowe i szkolne, konkursy, wycieczki, uczestniczą w spektaklach teatralnych, a także zajęciach sportowych. Uczniowski Klub Sportowy „Profil” prowadzi zajęcia popołudniowe pod nazwą „Sport alternatywą dla używek 2014”. Działania urozmaicone są turniejami, festynami, rajdami autokarowo-pieszymi. Celem jest realizacja programu profilaktyki, alternatywnych form spędzania czasu wolnego, dbania o zdrowy styl życia oraz wyrobienia nawyku sportowego współzawodnictwa i rywalizacji. Ponadto Klub Sportowy jest współorganizatorem corocznego wojewódzkiego turnieju tenisa stołowego pod nazwą „Do dwóch wygranych”. Uczniowie brali udział w realizacji autorskiego programu „Pająk”, którego głównym celem była promocja życia bez alkoholu, środków psychoaktywnych, a także analiza przyczyn skłaniających młodzież do sięgania po tego typu używki wraz z konsekwencjami ich stosowania. Przy współpracy z OSiW OHP młodzi kucharze wzięli udział w konkursie kulinarnym „Lubelskie Smaki”, który odbył się na Zamku Lubelskim. Młodzież szkolna uczestniczyła w wycieczkach min. w wyjeździe do Sandomierza w ramach programu wychowawczego „Warsztaty fotograficzne. Śladami Ojca Mateusza”. Każdego roku przed Dniem Wszystkich Świętych uczniowie odwiedzają miejscowe cmentarze, porządkują groby, poprzez to uczą się szacunku, odpowiedniego zachowania, postaw prospołecznych. We współpracy z OSiW OHP młodzież brała udział w autorskim programie wychowawczym „Z ekologią na Ty” dzięki któremu młodzież zgłębiła swoją wiedzę z zakresu ochrony środowiska. Młodzież ZSZ spotkała się ze specjalistą ds. wizerunku w ramach projektu „Link do przyszłości”. Polega on na wspieraniu młodych ludzi z małych miejscowości w planowaniu ich przyszłości zawodowej w sposób uwzględniający rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Projekt był realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy „YouthSpark” oraz Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności. Młodzież zapoznała się z zawodami na które w przyszłości będzie największe zapotrzebowanie na rynku pracy. Spotkanie miało uświadomić młodzieży, iż dzięki właściwej postawie, zachowaniu oraz wierze we własne siły mogą osiągnąć zamierzone cele zawodowe. Wspólnie z ROSZM i CEiPM w Zamościu organizowane są warsztaty z doradztwa zawodowego, podczas których młodzież poznaje swoje predyspozycje zawodowe, rozwiązuje testy, uczestniczy w ćwiczeniach, uczy się pisać CV i listy motywacyjne. Poznaje zasady funkcjonowania i poruszania się po rynku pracy. Uczestniczy również w programach poświęconych zagadnieniom edukacji europejskiej między innymi organizując spotkanie związane z 10 rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Działania szkoły służą wyposażeniu uczniów w kompetencje, które pozwolą im na dobre funkcjonowanie we współczesnym świecie, umożliwienie im rozwoju zainteresowań oraz kształtowanie właściwych postaw prospołecznych. W szkole opiekę nad rozwojem uczniów prócz nauczycieli sprawuje także pedagog. Rodzice doceniają wysiłek jaki wkładają nauczyciele i dyrekcja Szkoły w nauczanie i wychowanie ich dzieci oraz budowanie przyjaznej atmosfery opartej na zaufaniu, życzliwości i pełnej wiary w możliwości swoich uczniów. Na podkreślenie zasługuje fakt iż szkoła przygotowuje uczniów do funkcjonowania na rynku pracy, kształci w nich te umiejętności, które są przede wszystkim niezbędne do wykonywania wyuczonego zawodu, a także takie, które zwiększają szanse zatrudnienia. W szkole analizuje się osiągnięcia uczniów, formułuje się i wdraża wnioski wynikające z analizy osiągnięć uczących się i podejmuje działania, które przyczyniają się do poprawy efektów kształcenia i wyników egzaminów zewnętrznych, co pozwala szkole właściwie organizować proces dydaktyczny i wychowawczy. W szkole dużą wagę przywiązuje się do wychowania patriotycznego i kultywowania tradycji. Działalność szkoły jest urozmaicona i atrakcyjna dla uczniów i w pełni zaspokaja ich oczekiwania.


Cele i zadania szkoły:

  1. Szkoła umożliwia uczniom zdobycie wiedzy, umiejętności i uprawnień zawodowych niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i przygotowania zawodowego.
  2. Szkoła umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
  3. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, a w szczególności nauki języka polskiego oraz własnej historii i kultury.
  4. Szkoła umożliwia uczniom mającym trudności w nauce udział w zajęciach wyrównawczych w miarę posiadanych środków.
  5. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć oraz na terenie szkoły.