Stowarzyszenie jest organizacją, której działalność opiera się na pracy jej członków, dlatego stara się ono w różny sposób dla realizacji swych celów pozyskać konieczne środki. Źródłem finansowania statutowej działalności Stowarzyszenia, oprócz składek członkowskich, mogą być: darowizny, spadki, zapisy, subwencje i dotacje. Zamojskie Stowarzyszenie Edukacji i Pomocy Socjalnej Młodzieży decyzją Sądu zostało zarejestrowane dnia 27 stycznia 2004 r.  Jego zasadniczym celem według Statutu jest wspieranie systemu wychowawczego i edukacyjnego państwa, aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży jak również działanie na rzecz osób zagrożonych marginalizacją społeczną. Stowarzyszenie liczy obecnie 44 członków zwyczajnych, a pełniącym obowiązki przewodniczącego jest Pan Jerzy Piszcz.

Od początku swojej działalności prowadzimy Gimnazjum dla MłodzieżyZasadniczą Szkołę Zawodową, a dzięki naszemu doświadczeniu byliśmy realizatorami kursów i szkoleń mających na celu propagowanie nowych rozwiązań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej osób wykluczonych społecznie. Na bazie powstałego w 2005 r. Klubu Integracji Społecznej udało się nam utworzyć Spółdzielnię Socjalną „Dragon”, która prowadzi działalność na rzecz wspierania i aktywizowania młodzieży. Dzięki współpracy z Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania oraz Gospodarstwem Pomocniczym nr 2 uczniowie naszych szkół mogą skorzystać z bezpłatnego zakwaterowania, wyżywienia oraz zatrudnienia w formie pracownika młodocianego.


Wpis naszego stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego: LINK